دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
مقالاتی که در لیست انتشار قرار گرفته است.

مقاله علمی پژوهشی

1. ارائه ی مدل نظام مند علّت شناختی جرم در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1396

10.22108/law.2018.22760

حسین جوادی حسین آبادی


2. فرم اشتراک و ارتباط با نشریه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1396

10.22108/law.2018.22765