نمایه نویسندگان

ا

 • اتابکی، مژگان تجاوز به عنف در حقوق کیفری ایران [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 35-64]
 • اکبری، نرگس وضعیت بزه دیدگان تروریسم سایبری در پرتو حقوق کیفری ایران [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 27-48]
 • اکبری، نرگس بررسی تطبیقی مبانی قتل ترحمی در فقه شیعه با حقوق کیفری ایران و هلند [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 69-90]
 • اکبری مفرد، محمد بررسی جرم شناختی جرایم پزشکی در ایران [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 49-68]

ب

 • بهاری، جلال تجاوز به عنف در حقوق کیفری ایران [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 35-64]

پ

ح

 • حیدریان دولت آبادی، محمدجواد بررسی ابعاد مشروعیتی اخذ حقوق های نامتعارف از منظر حقوق موضوعه، فقه و عرف [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 91-120]
 • حسینی، محمد جواد قانون اساسی یا اساس قانونی؟ پرسش عبور از حکومت قانونی به حکومت حقانی [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 9-26]

ر

 • ریاحی، نوربخش جایگاه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نظام تفکیک قوای ایران [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 121-161]
 • رزمجو، علی اکبر جایگاه قانون تبادلات ارزی بیت کوین در نظام های پرداخت بین المللی با نگاهی به قانون تبادلات ارزی دیجیتال در ایران [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 11-34]
 • رزمجو، محدثه جایگاه قانون تبادلات ارزی بیت کوین در نظام های پرداخت بین المللی با نگاهی به قانون تبادلات ارزی دیجیتال در ایران [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 11-34]

ز

 • زارع، محمدحسین تجاوز به عنف در حقوق کیفری ایران [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 35-64]

ع

 • عاکفی قاضیانی، محمد نظام بین آمریکایی حقوق بشر: نقاط قوت و ضعف [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 170-190]
 • عامری شهرابی، ابوالفضل نقدی بر روند حل اختلاف بین دادستان و بازپرس در تشخیص عنوان اتهامی درقانون آیین دادرسی کیفری [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 149-164]
 • عباسی، عاطفه ضوابط اثبات امر کیفری [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 65-80]

ف

 • فضائلی، مصطفی عقیم سازی اجباری مصداقی از جرم جنایت علیه بشریت در پرتو رویه دادگاه ویژه رواندا [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 105-148]
 • فضائلی، مصطفی نظام بین آمریکایی حقوق بشر: نقاط قوت و ضعف [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 170-190]
 • فلاح سیاه خاله سر، احمد عقیم سازی اجباری مصداقی از جرم جنایت علیه بشریت در پرتو رویه دادگاه ویژه رواندا [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 105-148]

ق

 • قجاوند، محسن مطالعه تطبیقی تعدیل قضایی وجه التزام نامتناسب در حقوق انگلستان و ایران [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 81-104]
 • قدیر، محسن وضعیت بزه دیدگان تروریسم سایبری در پرتو حقوق کیفری ایران [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 27-48]
 • قدیر، محسن بررسی تطبیقی مبانی قتل ترحمی در فقه شیعه با حقوق کیفری ایران و هلند [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 69-90]
 • قدمی عزیزآباد، مصیب تجاوز به عنف در حقوق کیفری ایران [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 35-64]

ک

 • کاظمی فروشانی، حسین وضعیت بزه دیدگان تروریسم سایبری در پرتو حقوق کیفری ایران [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 27-48]
 • کاظمی فروشانی، حسین بررسی تطبیقی مبانی قتل ترحمی در فقه شیعه با حقوق کیفری ایران و هلند [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 69-90]

ل

 • لک، زهرا تجاوز به عنف در حقوق کیفری ایران [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 35-64]

م

 • محسنی، فرید بررسی جرم شناختی جرایم پزشکی در ایران [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 49-68]
 • مظاهری کوهانستانی، رسول بررسی ابعاد مشروعیتی اخذ حقوق های نامتعارف از منظر حقوق موضوعه، فقه و عرف [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 91-120]