نویسنده = جوادی حسین آبادی، حسین
تعداد مقالات: 2
2. ارائه ی مدل نظام مند علّت شناختی جرم در ایران

دوره 4، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 37-63

10.22108/law.2018.22760

حسین جوادی حسین آبادی