دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 9، پاییز 1398، صفحه 1-190 
2. تجاوز به عنف در حقوق کیفری ایران

صفحه 35-64

10.22108/law.2019.24285

مصیب قدمی عزیزآباد؛ جلال بهاری؛ زهرا لک؛ مژگان اتابکی؛ محمدحسین زارع


7. نظام بین آمریکایی حقوق بشر: نقاط قوت و ضعف

صفحه 170-190

10.22108/law.2019.119928.1037

محمد عاکفی قاضیانی؛ مصطفی فضائلی


8. بررسی حقوقی مرحله یا مقطع بودن واخواهی

10.22108/law.2020.120530.1041

سیدحسن حسینی مقدم؛ سام محمدی؛ محسن ولی نیا پاشا