مجله حقوقی دانشگاه اصفهان (LAW) - اهداف و چشم انداز