مجله حقوقی دانشگاه اصفهان (نشریه دانشجوئی) (LAW) - اهداف و چشم انداز