جستارهای حقوق اجتماعی دادآفرین (نشریه دانشجوئی) (COJ) - اهداف و چشم انداز