اعضای هیات تحریریه

علاوه براعضای محترم هیئت علمی گروه حقوق بعنوان هیئت تحریریه، نشریه مجله حقوقی دانشگاه اصفهان دارای شورای سردبیری دانشجویی نیز می باشد.

دبیر تخصصی

شاهین لرپری زنگنه

حقوق دانشگاه اصفهان

shahinlorpariatyahoo.com


صفحات حقوق جزا و جرم شناسی