اعضای هیات تحریریه

علاوه براعضای محترم هیئت علمی گروه حقوق بعنوان هیئت تحریریه، نشریه مجله حقوقی دانشگاه اصفهان دارای شورای سردبیری دانشجویی نیز می باشد.

دبیر تخصصی

مرجان نقدی

حقوق دانشگاه اصفهان

maaarjaaan.n98atgmail.com


صفحات حقوق بین الملل