مجله حقوقی دانشگاه اصفهان (LAW) - واژه نامه اختصاصی