جستارهای حقوق اجتماعی دادآفرین (نشریه دانشجوئی) (COJ) - واژه نامه اختصاصی