مجله حقوقی دانشگاه اصفهان (نشریه دانشجوئی) (LAW) - واژه نامه اختصاصی