مجله حقوقی دانشگاه اصفهان (LAW) - فرایند پذیرش مقالات