نمایه کلیدواژه ها

ا

 • ایالات‌متحده امریکا بررسی تطبیقی سیر انتخابات ریاست‌جمهوری در دو پارادایم حقوقی ایران و ایالات‌متحده [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 33-60]
 • اتانازی فعال و انفعالی بررسی تطبیقی مبانی قتل ترحمی در فقه شیعه با حقوق کیفری ایران و هلند [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 69-90]
 • اخلاق رابطه حقوق و اخلاق [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 103-119]
 • ارائه دلیل اصل تمرکز در آئین دادرسی مدنی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 145-159]
 • ارزدیجیتال جایگاه قانون تبادلات ارزی بیت کوین در نظام های پرداخت بین المللی با نگاهی به قانون تبادلات ارزی دیجیتال در ایران [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 11-34]
 • اساس قانونی قانون اساسی یا اساس قانونی؟ پرسش عبور از حکومت قانونی به حکومت حقانی [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 9-26]
 • استقلال قضایی جایگاه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نظام تفکیک قوای ایران [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 121-161]
 • استقلال قضایی نقدی بر روند حل اختلاف بین دادستان و بازپرس در تشخیص عنوان اتهامی درقانون آیین دادرسی کیفری [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 149-164]
 • اسناد بین المللی الزامات حقوق بشری مجازات ها [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 6-38]
 • اسناد رسمی لازم الاجرا جایگاه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نظام تفکیک قوای ایران [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 121-161]
 • اسناد رسمی لازم الاجرا نقدی بر روند حل اختلاف بین دادستان و بازپرس در تشخیص عنوان اتهامی درقانون آیین دادرسی کیفری [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 149-164]
 • اشاعره بررسی تطبیقی قاعده ی ملازمه میان احکام عقلی و احکام شرعی در فقه امامیه و عامه [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 39-79]
 • اصل آزادی قراردادی مطالعه تطبیقی تعدیل قضایی وجه التزام نامتناسب در حقوق انگلستان و ایران [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 81-104]
 • امامیه بررسی تطبیقی قاعده ی ملازمه میان احکام عقلی و احکام شرعی در فقه امامیه و عامه [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 39-79]
 • انتخابات ریاست‌جمهوری بررسی تطبیقی سیر انتخابات ریاست‌جمهوری در دو پارادایم حقوقی ایران و ایالات‌متحده [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 33-60]

ب

 • بار اثبات ضوابط اثبات امر کیفری [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 65-80]
 • بیت کوین جایگاه قانون تبادلات ارزی بیت کوین در نظام های پرداخت بین المللی با نگاهی به قانون تبادلات ارزی دیجیتال در ایران [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 11-34]
 • بزه دیدگان وضعیت بزه دیدگان تروریسم سایبری در پرتو حقوق کیفری ایران [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 27-48]

پ

 • پرداخت الکترونیکی جایگاه قانون تبادلات ارزی بیت کوین در نظام های پرداخت بین المللی با نگاهی به قانون تبادلات ارزی دیجیتال در ایران [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 11-34]
 • پرداخت بین المللی جایگاه قانون تبادلات ارزی بیت کوین در نظام های پرداخت بین المللی با نگاهی به قانون تبادلات ارزی دیجیتال در ایران [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 11-34]
 • پوشش اسلامی درآمدی بر بایدونباید عمل‌گرایانه‌ی مسئله‌ی ایران و حقوق بین‌الملل در حجاب [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 81-103]

ت

 • تأثیر گذاری عرف بر حقوق موضوعه و فقه بررسی ابعاد مشروعیتی اخذ حقوق های نامتعارف از منظر حقوق موضوعه، فقه و عرف [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 91-120]
 • تبادلات ارزی دیجیتال جایگاه قانون تبادلات ارزی بیت کوین در نظام های پرداخت بین المللی با نگاهی به قانون تبادلات ارزی دیجیتال در ایران [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 11-34]
 • تجاوز تجاوز به عنف در حقوق کیفری ایران [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 35-64]
 • تحریک قتل متعاقب تحریک مجنیٌ علیه در حقوق ایران و انگلستان [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 23-36]
 • تحقیق سیستماتیک رابطه حقوق مالکیت معنوی و توسعه [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 9-32]
 • تدلیس تحلیل اثر تدلیس ثالث بر نکاح زوجین [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 63-80]
 • ترک فعل اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 125-136]
 • تروریسم سایبری وضعیت بزه دیدگان تروریسم سایبری در پرتو حقوق کیفری ایران [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 27-48]
 • تضامن تفاوت عقد ضمان مدنی با ضمان تجاری [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 113-130]
 • تعدیل قانونی و قضایی مطالعه تطبیقی تعدیل قضایی وجه التزام نامتناسب در حقوق انگلستان و ایران [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 81-104]
 • تفسیر درنگی در تاریخچه تدوین قانون مدنی ایران [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 89-108]
 • تفکیک قوا جایگاه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نظام تفکیک قوای ایران [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 121-161]
 • تفکیک قوا نقدی بر روند حل اختلاف بین دادستان و بازپرس در تشخیص عنوان اتهامی درقانون آیین دادرسی کیفری [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 149-164]
 • تقصیر بررسی وظایف و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 80-111]
 • تکلیف ارتباط نفقه و تمکین در قانون مدنی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 109-124]
 • تمرکز در آیین دادرسی اصل تمرکز در آئین دادرسی مدنی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 145-159]
 • تمکین ارتباط نفقه و تمکین در قانون مدنی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 109-124]

ث

 • ثالث تحلیل اثر تدلیس ثالث بر نکاح زوجین [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 63-80]
 • ثبت اسناد جایگاه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نظام تفکیک قوای ایران [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 121-161]
 • ثبت اسناد نقدی بر روند حل اختلاف بین دادستان و بازپرس در تشخیص عنوان اتهامی درقانون آیین دادرسی کیفری [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 149-164]
 • ثبت املاک جایگاه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نظام تفکیک قوای ایران [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 121-161]
 • ثبت املاک نقدی بر روند حل اختلاف بین دادستان و بازپرس در تشخیص عنوان اتهامی درقانون آیین دادرسی کیفری [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 149-164]

ج

 • جرایم پزشکی بررسی جرم شناختی جرایم پزشکی در ایران [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 49-68]
 • جرائم اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 125-136]
 • جرم عقیم سازی اجباری مصداقی از جرم جنایت علیه بشریت در پرتو رویه دادگاه ویژه رواندا [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 105-148]
 • جرم تحریک قتل متعاقب تحریک مجنیٌ علیه در حقوق ایران و انگلستان [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 23-36]
 • جرم شناسی بررسی جرم شناختی جرایم پزشکی در ایران [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 49-68]
 • جرم شناسی انتقادی بررسی جرم شناختی جرایم پزشکی در ایران [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 49-68]
 • جمهوری اسلامی ایران بررسی تطبیقی سیر انتخابات ریاست‌جمهوری در دو پارادایم حقوقی ایران و ایالات‌متحده [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 33-60]
 • جنایت علیه بشریت عقیم سازی اجباری مصداقی از جرم جنایت علیه بشریت در پرتو رویه دادگاه ویژه رواندا [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 105-148]
 • جنایت علیه نفس نگاهی حقوقی به خودکشی [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 119-130]

ح

 • حجاب درآمدی بر بایدونباید عمل‌گرایانه‌ی مسئله‌ی ایران و حقوق بین‌الملل در حجاب [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 81-103]
 • حسن بررسی تطبیقی قاعده ی ملازمه میان احکام عقلی و احکام شرعی در فقه امامیه و عامه [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 39-79]
 • حقوق رابطه حقوق و اخلاق [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 103-119]
 • حقوق ایران وضعیت بزه دیدگان تروریسم سایبری در پرتو حقوق کیفری ایران [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 27-48]
 • حقوق بشر الزامات حقوق بشری مجازات ها [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 6-38]
 • حقوق بین‌الملل حجاب درآمدی بر بایدونباید عمل‌گرایانه‌ی مسئله‌ی ایران و حقوق بین‌الملل در حجاب [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 81-103]
 • حقوق فرانسه درنگی در تاریخچه تدوین قانون مدنی ایران [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 89-108]
 • حقوق کیفری ایران تجاوز به عنف در حقوق کیفری ایران [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 35-64]
 • حقوق ناعادلانه بررسی ابعاد مشروعیتی اخذ حقوق های نامتعارف از منظر حقوق موضوعه، فقه و عرف [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 91-120]
 • حقوق نامتعارف بررسی ابعاد مشروعیتی اخذ حقوق های نامتعارف از منظر حقوق موضوعه، فقه و عرف [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 91-120]
 • حقوق نجومی بررسی ابعاد مشروعیتی اخذ حقوق های نامتعارف از منظر حقوق موضوعه، فقه و عرف [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 91-120]
 • حقوق ورزشی بررسی وظایف و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 80-111]
 • حکم تکلیفی بررسی تطبیقی مبانی قتل ترحمی در فقه شیعه با حقوق کیفری ایران و هلند [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 69-90]
 • حکم وضعی بررسی تطبیقی مبانی قتل ترحمی در فقه شیعه با حقوق کیفری ایران و هلند [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 69-90]
 • حکومت حقانی قانون اساسی یا اساس قانونی؟ پرسش عبور از حکومت قانونی به حکومت حقانی [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 9-26]
 • حکومت قانونی قانون اساسی یا اساس قانونی؟ پرسش عبور از حکومت قانونی به حکومت حقانی [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 9-26]
 • حمایت در مقابل رقابت غیرمنصفانه رابطه حقوق مالکیت معنوی و توسعه [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 9-32]

خ

 • ختم مذاکرات اصل تمرکز در آئین دادرسی مدنی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 145-159]
 • خودکشی نگاهی حقوقی به خودکشی [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 119-130]

د

 • دادرسی کیفری ضوابط اثبات امر کیفری [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 65-80]
 • دادستان ضوابط اثبات امر کیفری [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 65-80]
 • دادگاه های کیفری بررسی حدود صلاحیت دادگاه های کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 188-221]
 • دلیل جدید اصل تمرکز در آئین دادرسی مدنی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 145-159]
 • دین تفاوت عقد ضمان مدنی با ضمان تجاری [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 113-130]
 • دین‌ستیزی تبیین مبانی و اصول سکولاریسم؛ با تأکید بر تأثیر آن در نظام‌های حقوقی اروپایی و ایران [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 61-88]
 • دین‌گریزی تبیین مبانی و اصول سکولاریسم؛ با تأکید بر تأثیر آن در نظام‌های حقوقی اروپایی و ایران [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 61-88]

ر

 • رضایت مجنی علیه بررسی تطبیقی مبانی قتل ترحمی در فقه شیعه با حقوق کیفری ایران و هلند [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 69-90]
 • رواندا عقیم سازی اجباری مصداقی از جرم جنایت علیه بشریت در پرتو رویه دادگاه ویژه رواندا [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 105-148]

ز

 • زنا تجاوز به عنف در حقوق کیفری ایران [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 35-64]

س

 • سیاست جنایی بررسی جرم شناختی جرایم پزشکی در ایران [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 49-68]
 • سید محمد فاطمی قمی درنگی در تاریخچه تدوین قانون مدنی ایران [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 89-108]
 • سکولاریسم تبیین مبانی و اصول سکولاریسم؛ با تأکید بر تأثیر آن در نظام‌های حقوقی اروپایی و ایران [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 61-88]
 • سهامدار بررسی حق عضویت در شرکتهای تعاونی و سهامی [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 112-140]

ش

 • شرط کیفری مطالعه تطبیقی تعدیل قضایی وجه التزام نامتناسب در حقوق انگلستان و ایران [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 81-104]
 • شرکت تعاونی بررسی حق عضویت در شرکتهای تعاونی و سهامی [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 112-140]
 • شرکت سهامی بررسی حق عضویت در شرکتهای تعاونی و سهامی [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 112-140]
 • شورای نگهبان تقابل دیدگاه مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نسبت به غیرشرعی بودن قوانین [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 9-22]

ص

 • صلاحیت بررسی حدود صلاحیت دادگاه های کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 188-221]

ض

 • ضامن تفاوت عقد ضمان مدنی با ضمان تجاری [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 113-130]
 • ضمانت اجرا رابطه حقوق و اخلاق [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 103-119]
 • ضم ذمه به ذمه تفاوت عقد ضمان مدنی با ضمان تجاری [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 113-130]

ع

 • عذر تحریک قتل متعاقب تحریک مجنیٌ علیه در حقوق ایران و انگلستان [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 23-36]
 • عضو بررسی حق عضویت در شرکتهای تعاونی و سهامی [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 112-140]
 • عفاف درآمدی بر بایدونباید عمل‌گرایانه‌ی مسئله‌ی ایران و حقوق بین‌الملل در حجاب [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 81-103]
 • عقل بررسی تطبیقی قاعده ی ملازمه میان احکام عقلی و احکام شرعی در فقه امامیه و عامه [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 39-79]
 • عقیم سازی اجباری عقیم سازی اجباری مصداقی از جرم جنایت علیه بشریت در پرتو رویه دادگاه ویژه رواندا [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 105-148]
 • عنف و اکراه تجاوز به عنف در حقوق کیفری ایران [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 35-64]

ف

 • فسخ تحلیل اثر تدلیس ثالث بر نکاح زوجین [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 63-80]
 • فیش حقوقی بررسی ابعاد مشروعیتی اخذ حقوق های نامتعارف از منظر حقوق موضوعه، فقه و عرف [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 91-120]
 • فضای سایبری وضعیت بزه دیدگان تروریسم سایبری در پرتو حقوق کیفری ایران [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 27-48]
 • فعل اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 125-136]
 • فقه درنگی در تاریخچه تدوین قانون مدنی ایران [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 89-108]

ق

 • قانون اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 125-136]
 • قانون اساسی قانون اساسی یا اساس قانونی؟ پرسش عبور از حکومت قانونی به حکومت حقانی [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 9-26]
 • قانون آیین دادرسی کیفری بررسی حدود صلاحیت دادگاه های کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 188-221]
 • قانون مدنی درنگی در تاریخچه تدوین قانون مدنی ایران [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 89-108]
 • قانون مدنی ارتباط نفقه و تمکین در قانون مدنی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 109-124]
 • قبح بررسی تطبیقی قاعده ی ملازمه میان احکام عقلی و احکام شرعی در فقه امامیه و عامه [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 39-79]
 • قتل از روی ترحم بررسی تطبیقی مبانی قتل ترحمی در فقه شیعه با حقوق کیفری ایران و هلند [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 69-90]
 • قتل عمد قتل متعاقب تحریک مجنیٌ علیه در حقوق ایران و انگلستان [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 23-36]
 • قتل غیر عمد قتل متعاقب تحریک مجنیٌ علیه در حقوق ایران و انگلستان [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 23-36]
 • قضاوت بررسی حدود صلاحیت دادگاه های کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 188-221]
 • قوانین حجاب درآمدی بر بایدونباید عمل‌گرایانه‌ی مسئله‌ی ایران و حقوق بین‌الملل در حجاب [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 81-103]

گ

 • گناه نگاهی حقوقی به خودکشی [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 119-130]

م

 • مالکیت معنوی رابطه حقوق مالکیت معنوی و توسعه [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 9-32]
 • مبنای حقوق رابطه حقوق و اخلاق [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 103-119]
 • متهم ضوابط اثبات امر کیفری [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 65-80]
 • مجازات الزامات حقوق بشری مجازات ها [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 6-38]
 • مجازات اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 125-136]
 • مجلس شورای اسلامی تقابل دیدگاه مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نسبت به غیرشرعی بودن قوانین [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 9-22]
 • مجمع تشخیص مصلحت نظام تقابل دیدگاه مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نسبت به غیرشرعی بودن قوانین [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 9-22]
 • مجنیٌ علیه قتل متعاقب تحریک مجنیٌ علیه در حقوق ایران و انگلستان [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 23-36]
 • مدرنیته تبیین مبانی و اصول سکولاریسم؛ با تأکید بر تأثیر آن در نظام‌های حقوقی اروپایی و ایران [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 61-88]
 • مذهب رابطه حقوق و اخلاق [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 103-119]
 • مربی ورزشی بررسی وظایف و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 80-111]
 • مرگ نگاهی حقوقی به خودکشی [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 119-130]
 • مرگ خود خواسته نگاهی حقوقی به خودکشی [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 119-130]
 • مسئولیت بررسی وظایف و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 80-111]
 • مسئولیت کیفری وضعیت بزه دیدگان تروریسم سایبری در پرتو حقوق کیفری ایران [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 27-48]
 • مضمون عنه تفاوت عقد ضمان مدنی با ضمان تجاری [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 113-130]
 • معیار ضوابط اثبات امر کیفری [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 65-80]
 • معتزله بررسی تطبیقی قاعده ی ملازمه میان احکام عقلی و احکام شرعی در فقه امامیه و عامه [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 39-79]

ن

 • نسل کشی عقیم سازی اجباری مصداقی از جرم جنایت علیه بشریت در پرتو رویه دادگاه ویژه رواندا [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 105-148]
 • نظام حقوقی تبیین مبانی و اصول سکولاریسم؛ با تأکید بر تأثیر آن در نظام‌های حقوقی اروپایی و ایران [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 61-88]
 • نظام ریاستی بررسی تطبیقی سیر انتخابات ریاست‌جمهوری در دو پارادایم حقوقی ایران و ایالات‌متحده [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 33-60]
 • نظام نیمه ریاستی نظام نیمه پارلمانی بررسی تطبیقی سیر انتخابات ریاست‌جمهوری در دو پارادایم حقوقی ایران و ایالات‌متحده [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 33-60]
 • نظریه نظم عمومی مطالعه تطبیقی تعدیل قضایی وجه التزام نامتناسب در حقوق انگلستان و ایران [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 81-104]
 • نفقه ارتباط نفقه و تمکین در قانون مدنی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 109-124]
 • نقل ذمه به ذمه تفاوت عقد ضمان مدنی با ضمان تجاری [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 113-130]
 • نکاح تحلیل اثر تدلیس ثالث بر نکاح زوجین [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 63-80]
 • نهادهای مدیریت جمعی رابطه حقوق مالکیت معنوی و توسعه [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 9-32]

و

 • وجه التزام مطالعه تطبیقی تعدیل قضایی وجه التزام نامتناسب در حقوق انگلستان و ایران [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 81-104]