دفاع پایان نامه نقد و بررسی آیین‌نامه میانجیگری در آیین دادرسی کیفری 1392 براساس اصول عدالت ترمیمی

پیش درآمد

پایان‌نامه‌ی مذکور، در تاریخ 29 مهرماه 1396، توسط سرکار خانم سمیه اسماعیلی با راهنمایی آقایان دکتر منوچهر توسلی نائینی و قدرت الله خسروشاهی و کسب نمره 19/50دفاع گردید. نامبرده ورودی 1392، دوره‌ی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه اصفهان می‌باشد.


چکیده­ ی پایان نامه­ ی کارشناسی ارشد

مسائل و مشکلات ناشی از اجرای عدالت کیفری، ازجمله عدم توجّه کافی به حقوق و جایگاه بزه دیدگان و اجتماع و به‌طور کلّی مصادره‌ی عدالت از طرف دولت و انتقادات وارد بر آن زمینه‌ساز ظهور عدالت ترمیمی و استفاده از برنامه‌ها و روش‌های اجرای آن در بسیاری از کشورهای جهان گردید. از حدود سه دهه‌ی اخیر، شیوه­ی عدالت ترمیمی به‌عنوان راه‌حل منازعات ناشی از ارتکاب جرم و ترمیم صدمات و خسارات وارد بر بزه دیده، ازجمله یکی از دستاوردهای بزه دیده شناسی و جنبش‌های اجتماعی در حوزه‌ی جرم‌شناسی پذیرفته‌شده است. مزیت این شیوه نسبت به شیوه‌های سنّتی عدالت کیفری این است که عدالت ترمیمی تالش می‌کند، به ایجاد سازش و آشتی بین بزه دیده و خانواده او ازیک‌طرف و بزهکار از طرف دیگر بپردازد و ضمن تأمین حقوق بزه دیده، بین طرفین قضیه زمینه صلح پایدار فراهم کند. میانجیگری کیفری به‌عنوان یکی از دستاوردهای عدالت ترمیمی جایگاه ویژه‌ای در سیاست جنایی دارد. میانجیگری که به دنبال صلح و  سازش بین بزهکار و بزه دیده و اتّخاذ راهکاری موردتوافق آن‌ها است، با مداخله‌ی شخص ثالثی که میانجی گر نامیده می‌شود، صورت می‌گیرد. در قوانین کشور ما نیز دستاوردهای عدالت ترمیمی ازجمله: میانجیگری اوّلین بار در قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1322 آورده شده است که در این پژوهش هدف بررسی این مادّه قانونی و آیین‌نامه‌ی مربوط به آن با توجّه به اصول عدالت ترمیمی با استفاده از روش کتابخانه‌ای و مراجعه به منابع مکتوب، استدلال از منابع به‌دست‌آمده با تکّیه بر اصول شناخته‌شده حقوقی موردنظر دکترین می‌باشد که با بررسی عدالت ترمیمی و میانجیگری در پایان آیین‌نامه‌ی مربوطه موردبررسی قرارگرفته است.

کلید واژگان:

میانجیگری، عدالت ترمیمی،آیین دادرسی کیفری،جرم‌شناسی، سیاست جنایی

گردآوری لعیا سید