نویسنده = حسن پوربافرانی
قتل متعاقب تحریک مجنیٌ علیه در حقوق ایران و انگلستان

دوره 4، شماره 1، اسفند 1396، صفحه 23-36

10.22108/law.2018.22759

حسن پوربافرانی؛ فرزانه شکوهنده