نویسنده = leyla majidi dastjerdi
بررسی وظایف و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

دوره 3، شماره 1، اسفند 1395، صفحه 80-111

10.22108/law.2018.22477

مرتضی طبیبی جبلی؛ لیلا مجیدی دستجردی