نویسنده = مهدوی پور، اعظم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی حدود صلاحیت دادگاه های کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392

دوره 3، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 188-221

10.22108/law.2018.22480

اعظم مهدوی پور؛ سید محمدرضا نقیبی