نویسنده = محمد عاکفی قاضیانی
نظام بین آمریکایی حقوق بشر: نقاط قوت و ضعف

دوره 6، شماره 2، آذر 1398، صفحه 170-190

10.22108/law.2019.119928.1037

محمد عاکفی قاضیانی؛ مصطفی فضائلی