نویسنده = ولی نیا پاشا، محسن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی حقوقی مرحله یا مقطع بودن واخواهی

دوره 6، شماره 3، زمستان 1398

10.22108/law.2020.120530.1041

سیدحسن حسینی مقدم؛ سام محمدی؛ محسن ولی نیا پاشا