نویسنده = سید مهدی میرداداشی
قواعد و بهره‌مندیهای مرتبط با شفافیت رسیدگی‌های قضایی در حقوق ایران و آمریکا

دوره 7، شماره 2، مهر 1399

10.22108/law.2020.25038

علی کشاورز؛ سید مهدی میرداداشی؛ نوید فتح اللهی