نویسنده = سلطانیان نژاد، احسان
تعداد مقالات: 1
1. جستار شرایط فردی شهود در شهادت ثانوی، کفایت عدلین واحد و عدم منع شهادت زنان در موارد غیر مانع شرعی

دوره 7، شماره 1، بهار 1399

10.22108/law.2020.123761.1053

علی کشاورز؛ سید مهدی میرداداشی؛ نوید فتح اللهی؛ احسان سلطانیان نژاد