نویسنده = رست، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. رسیدگی به جرایم اشخاص حقوقی، چالش ها و راهکار ها

دوره 7، شماره 2، پاییز 1399

10.22108/law.2020.124526.1059

سجاد لشکری آذر؛ علیرضا رست؛ حسن بیگدلی