نویسنده = فیروز احمدی
بررسی ابعاد حقوقی قرارداد مبتنی بر بهبود مصرف انرژی (EPC)

دوره 7، شماره 2، مهر 1399

10.22108/law.2020.124859.1065

سینا عباسی علی آبادی؛ فیروز احمدی