نویسنده = وحید میروحیدی
کارایی عدالت ترمیمی و چالش های اجرایی آن در قوانین کیفری ایران

دوره 7، شماره 3، دی 1399

10.22108/law.2020.25185

وحید میروحیدی؛ علی مزیدی شرف آبادی