نویسنده = مقامی نیا، محمد
تعداد مقالات: 1
1. تنظیم رقابت در اقتصاد بازار اجتماعی

دوره 7، شماره 2، پاییز 1399

10.22108/law.2020.125732.1068

محمد مقامی نیا: استاد حکمت سامی ترک