کلیدواژه‌ها = اسناد بین المللی
الزامات حقوق بشری مجازات ها

دوره 3، شماره 1، اسفند 1395، صفحه 6-38

10.22108/law.2018.22475

قدرت الله خسروشاهی؛ مسعود سلطانی