کلیدواژه‌ها = مالکیت معنوی
رابطه حقوق مالکیت معنوی و توسعه

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 9-32

10.22108/law.2018.22587

انسیه نبی زاده؛ حامد اکبری گندمانی