کلیدواژه‌ها = بزهکار
نقش گردشگری در پیشگیری و ارتکاب جرم

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400

10.22108/law.2020.25218

شیوا گتوندی