کلیدواژه‌ها = اقتصاد بازار
تنظیم رقابت در اقتصاد بازار اجتماعی

دوره 7، شماره 2، مهر 1399

10.22108/law.2020.125732.1068

محمد مقامی نیا: استاد حکمت سامی ترک