کلیدواژه‌ها = اعطای تسهیلات
نقدی بر حرمت اخذ جریمه دیرکرد وام

دوره 7، شماره 3، دی 1399

10.22108/law.2020.25187

حسن ربانی؛ سید محمد صادق موسوی