کلیدواژه‌ها = انتفاع
تحلیلی بر وضعیت اراضی مستحدثه بستر و حریم رود خانه در آیینه قوانین

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400

10.22108/law.2021.126719.1074

مسلم محمدیان؛ نوید فتح اللهی؛ مصیب آرامون