موضوعات = زیست شناسی و حقوق
مصاحبه با دکتر عطاء الله بیگدلی

دوره 5، شماره 2، آبان 1397، صفحه 161-170

10.22108/law.2018.23109

عطاء الله بیگدلی؛ مرجان نقدی


نگاهی حقوقی به خودکشی

دوره 4، شماره 1، اسفند 1396، صفحه 119-130

10.22108/law.2018.22764

علیرضا باقری قوام آبادی