موضوعات = اقتصاد و حقوق
نقدی بر حرمت اخذ جریمه دیرکرد وام

دوره 7، شماره 3، دی 1399

10.22108/law.2020.25187

حسن ربانی؛ سید محمد صادق موسوی


تنظیم رقابت در اقتصاد بازار اجتماعی

دوره 7، شماره 2، مهر 1399

10.22108/law.2020.125732.1068

محمد مقامی نیا: استاد حکمت سامی ترک


تفاوت عقد ضمان مدنی با ضمان تجاری

دوره 5، شماره 2، آبان 1397، صفحه 113-130

10.22108/law.2018.23106

رسول مظاهری کوهانستانی؛ مهسا منتظری


رابطه حقوق مالکیت معنوی و توسعه

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 9-32

10.22108/law.2018.22587

انسیه نبی زاده؛ حامد اکبری گندمانی