موضوعات = 1.حقوق خصوصی
تعداد مقالات: 16
2. بررسی ابعاد حقوقی قرارداد مبتنی بر بهبود مصرف انرژی (EPC)

دوره 7، شماره 2، پاییز 1399

10.22108/law.2020.124859.1065

سینا عباسی علی آبادی؛ فیروز احمدی


3. جستار شرایط فردی شهود در شهادت ثانوی، کفایت عدلین واحد و عدم منع شهادت زنان در موارد غیر مانع شرعی

دوره 7، شماره 1، بهار 1399

10.22108/law.2020.123761.1053

علی کشاورز؛ سید مهدی میرداداشی؛ نوید فتح اللهی؛ احسان سلطانیان نژاد


4. بررسی حقوقی مرحله یا مقطع بودن واخواهی

دوره 6، شماره 3، زمستان 1398

10.22108/law.2020.120530.1041

سیدحسن حسینی مقدم؛ سام محمدی؛ محسن ولی نیا پاشا


7. بررسی ابعاد مشروعیتی اخذ حقوق های نامتعارف از منظر حقوق موضوعه، فقه و عرف

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 91-120

10.22108/law.2019.23659

رسول مظاهری کوهانستانی؛ محمدجواد حیدریان دولت آبادی


8. اصل تمرکز در آئین دادرسی مدنی

دوره 5، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 145-159

10.22108/law.2018.23108

علی کاظمی


9. تفاوت عقد ضمان مدنی با ضمان تجاری

دوره 5، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 113-130

10.22108/law.2018.23106

رسول مظاهری کوهانستانی؛ مهسا منتظری


10. درنگی در تاریخچه تدوین قانون مدنی ایران

دوره 5، شماره 1، بهار 1397، صفحه 89-108

10.22108/law.2018.22590

محمدمهدی الشریف


11. ارتباط نفقه و تمکین در قانون مدنی

دوره 5، شماره 1، بهار 1397، صفحه 109-124

10.22108/law.2018.22591

محمدمهدی صادقی


13. تحلیل اثر تدلیس ثالث بر نکاح زوجین

دوره 4، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 63-80

10.22108/law.2018.22761

سارا سلیمانی


14. نگاهی حقوقی به خودکشی

دوره 4، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 119-130

10.22108/law.2018.22764

علیرضا باقری قوام آبادی


15. بررسی وظایف و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

دوره 3، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 80-111

10.22108/law.2018.22477

مرتضی طبیبی جبلی؛ لیلا مجیدی دستجردی