موضوعات = 2.حقوق جزا
تعداد مقالات: 31
7. بررسی تعدد دیات در مرگ مغزی

دوره 7، شماره 3، زمستان 1399

10.22108/law.2020.25184

شیوا گتوندی


9. مسئولیت معرفتی و سهل انگاری جنایی

دوره 7، شماره 3، زمستان 1399

10.22108/law.2020.25189

محمد سلیمانی؛ الکساندر گرینبرگ،


10. جرم انگاری های ناظر بر نرم افزار های مجرمانه در حقوق ایران

دوره 7، شماره 3، زمستان 1399

10.22108/law.2020.25188

سینا ریکی جهان؛ جمال بیگی


11. کارایی عدالت ترمیمی و چالش های اجرایی آن در قوانین کیفری ایران

دوره 7، شماره 3، زمستان 1399

10.22108/law.2020.25185

وحید میروحیدی؛ علی مزیدی شرف آبادی


13. رسیدگی به جرایم اشخاص حقوقی، چالش ها و راهکار ها

دوره 7، شماره 2، پاییز 1399

10.22108/law.2020.124526.1059

سجاد لشکری آذر؛ علیرضا رست؛ حسن بیگدلی


15. ضوابط اثبات امر کیفری

دوره 6، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 65-80

10.22108/law.2019.24286

عاطفه عباسی


17. بررسی ابعاد مشروعیتی اخذ حقوق های نامتعارف از منظر حقوق موضوعه، فقه و عرف

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 91-120

10.22108/law.2019.23659

رسول مظاهری کوهانستانی؛ محمدجواد حیدریان دولت آبادی


18. بررسی تطبیقی مبانی قتل ترحمی در فقه شیعه با حقوق کیفری ایران و هلند

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 69-90

10.22108/law.2019.23658

محسن قدیر؛ حسین کاظمی فروشانی؛ نرگس اکبری


19. بررسی جرم شناختی جرایم پزشکی در ایران

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 49-68

10.22108/law.2019.23657

فرید محسنی؛ مهدی پناهی شورکند؛ محمد اکبری مفرد


20. وضعیت بزه دیدگان تروریسم سایبری در پرتو حقوق کیفری ایران

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 27-48

10.22108/law.2019.23655

محسن قدیر؛ حسین کاظمی فروشانی؛ نرگس اکبری


22. اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها

دوره 5، شماره 1، بهار 1397، صفحه 125-136

10.22108/law.2018.22592

حامد اکبری گندمانی؛ سیامک بهارلویی


23. نگاهی حقوقی به خودکشی

دوره 4، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 119-130

10.22108/law.2018.22764

علیرضا باقری قوام آبادی


24. رابطه حقوق و اخلاق

دوره 4، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 103-119

10.22108/law.2018.22763

شاهین لرپری زنگنه