موضوعات = 2.حقوق جزا
نقش گردشگری در پیشگیری و ارتکاب جرم

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400

10.22108/law.2020.25218

شیوا گتوندی


بررسی تعدد دیات در مرگ مغزی

دوره 7، شماره 3، دی 1399

10.22108/law.2020.25184

شیوا گتوندی


کارایی عدالت ترمیمی و چالش های اجرایی آن در قوانین کیفری ایران

دوره 7، شماره 3، دی 1399

10.22108/law.2020.25185

وحید میروحیدی؛ علی مزیدی شرف آبادی


مسئولیت معرفتی و سهل انگاری جنایی

دوره 7، شماره 3، دی 1399

10.22108/law.2020.25189

محمد سلیمانی؛ الکساندر گرینبرگ،


رسیدگی به جرایم اشخاص حقوقی، چالش ها و راهکار ها

دوره 7، شماره 2، مهر 1399

10.22108/law.2020.124526.1059

سجاد لشکری آذر؛ علیرضا رست؛ حسن بیگدلی


ضوابط اثبات امر کیفری

دوره 6، شماره 2، آذر 1398، صفحه 65-80

10.22108/law.2019.24286

عاطفه عباسی


وضعیت بزه دیدگان تروریسم سایبری در پرتو حقوق کیفری ایران

دوره 6، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 27-48

10.22108/law.2019.23655

محسن قدیر؛ حسین کاظمی فروشانی؛ نرگس اکبری


بررسی جرم شناختی جرایم پزشکی در ایران

دوره 6، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 49-68

10.22108/law.2019.23657

فرید محسنی؛ مهدی پناهی شورکند؛ محمد اکبری مفرد


بررسی تطبیقی مبانی قتل ترحمی در فقه شیعه با حقوق کیفری ایران و هلند

دوره 6، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 69-90

10.22108/law.2019.23658

محسن قدیر؛ حسین کاظمی فروشانی؛ نرگس اکبری


بررسی ابعاد مشروعیتی اخذ حقوق های نامتعارف از منظر حقوق موضوعه، فقه و عرف

دوره 6، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 91-120

10.22108/law.2019.23659

رسول مظاهری کوهانستانی؛ محمدجواد حیدریان دولت آبادی


اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 125-136

10.22108/law.2018.22592

حامد اکبری گندمانی؛ سیامک بهارلویی


قتل متعاقب تحریک مجنیٌ علیه در حقوق ایران و انگلستان

دوره 4، شماره 1، اسفند 1396، صفحه 23-36

10.22108/law.2018.22759

حسن پوربافرانی؛ فرزانه شکوهنده