موضوعات = 4.حقوق بین الملل
نظام بین آمریکایی حقوق بشر: نقاط قوت و ضعف

دوره 6، شماره 2، آذر 1398، صفحه 170-190

10.22108/law.2019.119928.1037

محمد عاکفی قاضیانی؛ مصطفی فضائلی


بررسی تطبیقی مبانی قتل ترحمی در فقه شیعه با حقوق کیفری ایران و هلند

دوره 6، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 69-90

10.22108/law.2019.23658

محسن قدیر؛ حسین کاظمی فروشانی؛ نرگس اکبری


بررسی تطبیقی سیر انتخابات ریاست‌جمهوری در دو پارادایم حقوقی ایران و ایالات‌متحده

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 33-60

10.22108/law.2018.22588

قدرت الله نوروزی باغکمه؛ محمدجواد حیدریان دولت آبادی