تعداد مقالات: 63
مقالاتی که در لیست انتشار قرار گرفته است.
1. شناسنامه مجله حقوقی

دوره 4، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 1-4

10.22108/law.2018.22757


2. شناسنامه علمی شماره 7

دوره 5، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 1-4

10.22108/law.2018.23101


3. شناسنامه علمی شماره 8

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-4

10.22108/law.2019.23661


4. الزامات حقوق بشری مجازات ها

دوره 3، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 6-38

10.22108/law.2018.22475

قدرت الله خسروشاهی؛ مسعود سلطانی


7. سخن سردبیر

دوره 5، شماره 1، بهار 1397، صفحه 5-5

10.22108/law.2018.22586

رسول مظاهری کوهانستانی


8. سخن سردبیر

دوره 5، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 5-5

10.22108/law.2018.23102

رسول مظاهری کوهانستانی


11. تجاوز به عنف در حقوق کیفری ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 35-64

10.22108/law.2019.24285

مصیب قدمی عزیزآباد؛ جلال بهاری؛ زهرا لک؛ مژگان اتابکی؛ محمدحسین زارع


13. رابطه حقوق مالکیت معنوی و توسعه

دوره 5، شماره 1، بهار 1397، صفحه 9-32

10.22108/law.2018.22587

انسیه نبی زاده؛ حامد اکبری گندمانی


15. قتل متعاقب تحریک مجنیٌ علیه در حقوق ایران و انگلستان

دوره 4، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 23-36

10.22108/law.2018.22759

حسن پوربافرانی؛ فرزانه شکوهنده


16. وضعیت بزه دیدگان تروریسم سایبری در پرتو حقوق کیفری ایران

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 27-48

10.22108/law.2019.23655

محسن قدیر؛ حسین کاظمی فروشانی؛ نرگس اکبری


17. ضوابط اثبات امر کیفری

دوره 6، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 65-80

10.22108/law.2019.24286

عاطفه عباسی


18. بررسی وظایف و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

دوره 3، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 80-111

10.22108/law.2018.22477

مرتضی طبیبی جبلی؛ لیلا مجیدی دستجردی


19. بررسی تطبیقی سیر انتخابات ریاست‌جمهوری در دو پارادایم حقوقی ایران و ایالات‌متحده

دوره 5، شماره 1، بهار 1397، صفحه 33-60

10.22108/law.2018.22588

قدرت الله نوروزی باغکمه؛ محمدجواد حیدریان دولت آبادی


20. بررسی جرم شناختی جرایم پزشکی در ایران

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 49-68

10.22108/law.2019.23657

فرید محسنی؛ مهدی پناهی شورکند؛ محمد اکبری مفرد


24. تحلیل اثر تدلیس ثالث بر نکاح زوجین

دوره 4، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 63-80

10.22108/law.2018.22761

سارا سلیمانی


25. بررسی تطبیقی مبانی قتل ترحمی در فقه شیعه با حقوق کیفری ایران و هلند

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 69-90

10.22108/law.2019.23658

محسن قدیر؛ حسین کاظمی فروشانی؛ نرگس اکبری