مقالاتی که در لیست انتشار قرار گرفته است.
الزامات حقوق بشری مجازات ها

دوره 3، شماره 1، اسفند 1395، صفحه 6-38

10.22108/law.2018.22475

قدرت الله خسروشاهی؛ مسعود سلطانی


رسیدگی به جرایم اشخاص حقوقی، چالش ها و راهکار ها

دوره 7، شماره 2، مهر 1399

10.22108/law.2020.124526.1059

سجاد لشکری آذر؛ علیرضا رست؛ حسن بیگدلی


سخن سردبیر

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 5-5

10.22108/law.2018.22586

رسول مظاهری کوهانستانی


سخن سردبیر

دوره 5، شماره 2، آبان 1397، صفحه 5-5

10.22108/law.2018.23102

رسول مظاهری کوهانستانی


تجاوز به عنف در حقوق کیفری ایران

دوره 6، شماره 2، آذر 1398، صفحه 35-64

10.22108/law.2019.24285

مصیب قدمی عزیزآباد؛ جلال بهاری؛ زهرا لک؛ مژگان اتابکی؛ محمدحسین زارع


بررسی تعدد دیات در مرگ مغزی

دوره 7، شماره 3، دی 1399

10.22108/law.2020.25184

شیوا گتوندی


رابطه حقوق مالکیت معنوی و توسعه

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 9-32

10.22108/law.2018.22587

انسیه نبی زاده؛ حامد اکبری گندمانی


قتل متعاقب تحریک مجنیٌ علیه در حقوق ایران و انگلستان

دوره 4، شماره 1، اسفند 1396، صفحه 23-36

10.22108/law.2018.22759

حسن پوربافرانی؛ فرزانه شکوهنده


وضعیت بزه دیدگان تروریسم سایبری در پرتو حقوق کیفری ایران

دوره 6، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 27-48

10.22108/law.2019.23655

محسن قدیر؛ حسین کاظمی فروشانی؛ نرگس اکبری


ضوابط اثبات امر کیفری

دوره 6، شماره 2، آذر 1398، صفحه 65-80

10.22108/law.2019.24286

عاطفه عباسی


بررسی وظایف و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

دوره 3، شماره 1، اسفند 1395، صفحه 80-111

10.22108/law.2018.22477

مرتضی طبیبی جبلی؛ لیلا مجیدی دستجردی


بررسی ابعاد حقوقی قرارداد مبتنی بر بهبود مصرف انرژی (EPC)

دوره 7، شماره 2، مهر 1399

10.22108/law.2020.124859.1065

سینا عباسی علی آبادی؛ فیروز احمدی


کارایی عدالت ترمیمی و چالش های اجرایی آن در قوانین کیفری ایران

دوره 7، شماره 3، دی 1399

10.22108/law.2020.25185

وحید میروحیدی؛ علی مزیدی شرف آبادی


بررسی تطبیقی سیر انتخابات ریاست‌جمهوری در دو پارادایم حقوقی ایران و ایالات‌متحده

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 33-60

10.22108/law.2018.22588

قدرت الله نوروزی باغکمه؛ محمدجواد حیدریان دولت آبادی