الزامات حقوق بشری مجازات ها

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، استادیار و هیئت علمی حقوق دانشاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، اصفهان، ایران

چکیده

در قرن بیستم، مجازات از یک مسئله صرف حقوق کیفری و کیفرشناسی به یک موضوع حقوق بشری تبدیل شد. به ویژه از نیمه ی دوم قرن بیستم و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی مربوطه، تغییر و چرخش مهم و اساسی در رویکرد جوامع به مجازات ها ایجاد گردید. بنابراین امروزه می توان گفت: تحمیل مجازات بر افراد، اصولا موجب طرح مباحث حقوق بشری و رعایت حرمت و کرامت ذاتی انسان ها می گردد. به عبارت دیگر اگرچه فلسفه مجازات ها سلب حقوق افرادی است که با نادیدهگرفتن هنجارهای جامعه، مرتکب جرم شده اند، امّا با این وجود در مورد افراد بزهکار نیز، رعایت موازین حقوق بشری تا حدّی که کرامت ذاتی فرد از تعرّض در امان بماند، ضروری است. با تحقیق در اصول اولیه حقوق کیفری و مطالعه اسناد مربوط به حقوق بشر می قانونی « : توان مبانی یا معیارهای ماهوی عدالت را در این دو نظام حقوق در چهار اصل بودن جرم و مجازات، حفظ کرامت انسانی، منع مجازات های غیر ضروری نامتناسب و خلاصه کرد. این اصول را به نوعی می توان مورد وفاق نظام های » برابری در برابر قانون حقوقی متمدّن دانست که اسناد حقوق بشری بین المللی بر آن صحّه گزارده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Human rights requirements of penalties

نویسندگان [English]

  • godratollah khosroshahi 1
  • masoud soltani 2
چکیده [English]

In the twentieth century, the penalty of a mere issue of criminal law and punishment became a human rights issue. In particular, since the second half of the twentieth century, and the adoption of the Universal Declaration of Human Rights and relevant international conventions, significant changes have been made in the community approach to punishment. Therefore, today it can be said that imposition of punishment on individuals, in principle, prompts discussion of human rights and observance of the inherent dignity and dignity of humans. In other words, although the philosophy of punishment is the abolition of the rights of those who commit crimes by ignoring the norms of the community, it is nevertheless necessary for the offenders to observe human rights standards to the extent that the dignity of the individual is protected from the offense. . By studying the basics of criminal law and the study of human rights documents, the law "has the power to establish the essential principles of justice in these two systems of law in the four principles of crime and punishment, the maintenance of human dignity, the prohibition of unnecessary penalties and disproportionate Made These principles can in some way be considered compatible with the systems of "equality against the civil law law", as confirmed by international human rights instruments.