بررسی وظایف و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی، استادیار و هیئت علمی حقوق دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دکترای حقوق خصوصی، اصفهان، ایران

چکیده

ورزشکاران، از جمله افرادی هستند که بیشترین آسیب ها را در عرصۀ ورزش متحمل می شوند. عامل بروز این حوادث و آسیب ها بسیار متنوع است. یکی از این عوامل، مربیان ورزشی هستند که گاهی در انجام وظایف خویش سهل انگاری می نمایند و موجب وارد آمدن خساراتی به بازیکنان شده و متعاقب آن زمینه ایجاد مسئولیت مدنی، کیفری وانضباطی را برای خویش فراهم می نمایند. این در حالیست که در زمان های نه چندان دور، خساراتی که به ورزشکاران وارد می آمد، عمدتاً بدون جبران باقی می ماند؛ چرا که شرکت در فعالیت های ورزشی نشانه جوانمردی بود، که با دریافت خسارت از عامل ورود زیان، در تضاد قرار داشت. از طرفی جسارت ناشی از شرکت در رقابت های ورزشی، به معنای قبول خطرها، آسیب ها و صدمات وارده به خود بود. اما سال هاست که این تفکر،قدرت مطلق خود را از دست داده است و راه هائی برای جبران زیان ها و خسارات وارده از ناحیۀ مربیان به ورزشکاران، دربرابر آن ها گشوده شده است و مربیان در صورت قصور در انجام وظیفه، باید در قبال ورزشکاران پاسخگو باشند. البتِه درجهت حمایت از حقوقمربیان نیز نظریه هایی مطرح گردیده است که تحت عنوان قبول خطر و همچنین تقصیر زیان دیده به آن ها پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examining the responsibilities and responsibilities of sports coaches

نویسندگان [English]

  • morteza tabibi jebeli 1
  • leyla majidi dastjerdi 2
چکیده [English]

Athletes are among the people who suffer the most damage in the field of sports. The cause of these incidents and injuries is very diverse. One of these factors is the athletic athlete who sometimes neglects to perform his duties and causes the damage to the players and, consequently, provides the grounds for establishing civil, criminal, and disciplinary responsibilities for themselves. However, at a time when the damage to athletes was not long before, it remained largely uncompensated, since participation in sports activities was a jumbled sign that was in conflict with the damage factor . On the other hand, the daring of participation in sports competitions meant accepting the risks, injuries, and injuries. But for years this thinking has lost its absolute power and ways to compensate for the losses and losses incurred by the coaches to the athletes have been opened up against them and coaches, in the event of failure to perform their duties, must be brought to the attention of athletes Be responsive. Of course, in order to protect the rights of employees, there are also some theories that will be considered as acceptance of the risk as well as the damaged fault.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sporting rights
  • sports coach
  • responsibility
  • Fault