بررسی حدود صلاحیت دادگاه های کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دوره دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه خوارزمی و مدرس دانشگاه پیام نور مازندران، ایران

چکیده

یکی از مباحث مهم در قانون آیین دادرسی کیفری صلاحیت مراجع قضایی است. وقتی که جرمی ارتکاب یافت باید از بین کلیه دادگاه های کیفری ، تعیین کرد که کدام یک مخصوصاً صلاحیت قضاوت رفتار مرتکب آن را دارد. صلاحیت در اصطلاح حقوقی، توانایی و الزامی است که مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی بموجب قانون دارند و در تعریف دیگر صلاحیت کیفری عبارت از شایستگی و اختیاری می باشد که به موجب قانون برای مرجع رسیدگی به امور کیفری واگذار شده است. حقوق دانان بر مبنای نوع جرم، اهمّیت بزه ارتکابی ، محل وقوع جرم، موقعیت شغلی و اجتماعی بزهکار و نیز با در نظر گرفتن سن و درجه نظامی او (در خصوص نظامی ها ) صلاحیت را در امور کیفری به سه قسم صلاحیت ذاتی، صلاحیت محلّی و صلاحیت شخصی تقسیم نموده اند. دو نوع دیگر صلاحیت یعنی صلاحیت اضافی و صلاحیت نسبی، صلاحیت جداگانه ای محسوب نمیشوند بلکه در سه قسم پیش گفته نهفته است. در
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، دادگاه های کیفری، به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم می شوند. علاوه بر دادگاه فوق الذکر در ق.آ.د.ک دادگاه عمومی بخش نیز وجود دارد امژا به این دلیل که دادگاه عمومی بخش فقط به امور کیفری رسیدگی نمی کند بلکه به امورحقوقی نیز رسیدگی می نماید؛ لذا قانونگذار، دادگاه عمومی بخش را جزو دادگاه کیفری بیان نکرده است. از سوی دیگر به موجب آیین نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، مصوب 1369 و اصلاحیه 1384 آن دادگاه ویژه روحانیت نیز مرجعی است که به جرایم روحانیون رسیدگی می نماید، لذا با توجّه به این که مرجع ایجاد این دادگاه آیین نامه فوق الذکر
است، لذا در مادّه 294 ق. آ. د .ک جزءدادگاه های کیفری بیان نشده است. بنابراین دادگاه هایی که در مرحله بدوی به امور کیفری رسیدگی می نمایند، عبارتند از : 1 - کیفری یک 2 - کیفری دو 3 - اطفال و نوجوانان 4 - دادگاه عمومی بخش 5 - دادگاه انقلاب 6 - دادگاه نظامی 7 - دادگاه ویژه روحانیت .  با بررسی ساختار و حدود صلاحیت محاکم کیفری اعمّ از عمومی و اختصاصی شاهد تغییراتی مناسب که بعضاً با الهام از ساختار و آیین دادرسی کیفری گذشته و احیاء و اصلاح دوباره ی پاره ای از تأسیسات موجب تحولی بنیادین در آن بوده است .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examining the limits of the jurisdiction of criminal courts in the Criminal Procedure Code approved in 2014

نویسندگان [English]

  • azam mahdavipoor 1
  • mohammadreza naqibi 2
چکیده [English]

One of the important issues in the Code of Criminal Procedure is the jurisdiction of the judicial authorities. When a crime has been committed, it should be determined from among all criminal courts that which jurisdiction it is sued in particular. Qualification in the legal term is the ability and the requirement that judicial authorities deal with lawsuits and, in the other definition, criminal jurisdiction is competent and optional, which has been delegated to the Criminal Justice Department under the law. Lawyers, based on the type of crime, the significance of the crime, the place of crime, the occupational and social status of the offender, and also considering his age and military rank (in the case of the military), have the following three competencies in criminal affairs: qualifications, local jurisdiction And personal qualifications. The two other types of qualification, namely, extra jurisdiction and relative competence, are not considered to be separate, but in three of the foregoing categories. At
The Criminal Procedure Code of 1392, the criminal courts, are divided into criminal penalties 1, 2 criminal court, the Revolutionary Court, the Children's and Juvenile Court, and the Military Tribunal. In addition to the aforementioned court, there is also a general court section in the ADC, because the general court of the section does not only deal with criminal matters, but also deals with matters of law; therefore, the legislator, the general court of the section The Criminal Court did not state. On the other hand, according to the Codex of the Prosecutor's Office and the Special Court for the Clergy, passed in 1369 and the 1384 amendment, the Special Court for the Clergy is also the authority to deal with the crimes of the clerics, therefore, given that the referendum of the court establishing the aforementioned
Therefore, in Article 294 AH. Ah DK is not part of the Criminal Court. Thus, the courts that deal with penal matters in the initial stage are: 1 - Penal Code of 2 - Criminal Code of 3 - Children and Adolescents 4 - General Court Section 5 - Revolutionary Court 6 - Military Court 7 - Special Clerical Court. By examining the structure and extent of the jurisdiction of the criminal and general courts, the public and private courts have witnessed the appropriate changes, which were, in some cases, inspired by the structure and procedure of past criminal proceedings, and the restoration and rehabilitation of some of the facilities has led to a fundamental change.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminal Procedure Law
  • Competence
  • Criminal Courts
  • Judgment