تبیین مبانی و اصول سکولاریسم؛ با تأکید بر تأثیر آن در نظام‌های حقوقی اروپایی و ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

چکیده

با تولد عصر روشنگری در غرب، متولّیان جامعه، نخست آیین مسیحیت را مورد تاخت‌وتاز قرار دادند و پس از تزلزل و تخریب آن، فرهنگ جدیدی را پی‌ریزی کردند. خلاصه عملکرد رفتار غرب ابتدا «دین‌گریزی» و سپس «دین‌ستیزی» و «دین زدایی» از جامعه است، پیامد اجرای این سیاست از سویی، ایجاد تردید در دین و از سوی دیگر، معرفی جانشینی برای آن بود. جلوه‌گاه این رویکرد در قوانین موضوعه کشورهای اروپایی به‌خوبی قابل‌مشاهده است. تدوین قوانین بر مبانی غیردینی و مبتنی بر شاخص‌های غیر ارزشی و حرکت به سمت علم‌گرایی و انسان مرکزی یکی از مؤلفه‌های اساسی نظام‌های حقوقی مبتنی بر اندیشه‌های سکولاری است که همه‌چیز را در علم منهای دین می‌بیند  و درنتیجه با محوریت عقل خود بنیاد بشری لیبرالیسم فکری و رفتاری به‌سوی دین‌گریزی، دین‌ستیزی و حتّی دین زدایی پیش می‌رود و پس‌ازآن جوانه‌های سکولاریسم الحادی یا ضد دینی، زاده می‌شود و پس از گذشت زمانی، به سکولاریسم غیردینی می‌انجامد، به این معنا که به جدایی دین از جامعه، حکومت، هنر، اقتصاد، حقوق و غیره اعتقاد داشته و دین را یک امر شخصی و اخروی می‌داند و به حوزه‌های فردی صرف، محدود می‌کند. در سال‌های اخیر سکولاریست ها، در به حاشیه راندن دین از صحنه اجتماع بسنده نکرده، بلکه با برداشتی جدید از سکولاریسم، آن را در معنای نفی و انکار اهل دین و آموزه‌های فرا طبیعی به کاربردند. مقاله پیش رو علاوه بر طرح مبانی و اصول سکولاریسم، عهده‌دار تبیین تفکر سکولاری در جوامع امروز اروپایی و تأثیر این مکتب بر نظام‌های حقوقی این کشورها است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining the foundations and principles of secularism emphasizing its impact on European and Iranian legal systems

نویسندگان [English]

  • mahmood saber
  • hossein Javadi hosseinabadi
چکیده [English]

With the birth of the Enlightenment in the West, the custodians of the society invaded Christianity first and, after its collapse and destruction, established a new culture. The summary of the behavior of the West is first of all "religion" and then "religion" and "deification" of society, the consequence of implementing this policy on the one hand, creating doubt in religion and, on the other hand, introducing a substitute for it. The manifestation of this approach is well visible in the European laws. The formulation of rules on non-religious foundations based on inert values ​​and the movement towards scientism and the central human is one of the essential components of secular-based legal systems. Which sees everything in the science of minus religion, and therefore, with the center of its intellect, the human foundation of intellectual liberation and behavior towards religion, religion, and even deed, and then the sprouts of atheistic or anti-religious secularism, After a while, he leads to non-religious secularism, in the sense that he believes in the separation of religion from society, government, art, economics, law, etc., and considers religion to be a personal and ascendant matter, and to the domain Individually    limited,    limits.       In   recent   years,     secularists    have     not    limited the marginalization of religion from the scene of society, but with a new conception of secularism, it used it in the sense of denying and denying the people of religion and supernatural teachings. In addition to developing the foundations of secularism, this article is devoted to explaining secular thinking in today's European societies and the impact of this school on the legal systems of these countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Secularism
  • religion
  • Religiosity
  • modernity
  • legal system