شناسنامه مجله حقوقی

شناسنامه علمی شماره

10.22108/law.2018.22757

چکیده

عنوان    /    صفحه

تقابل دیدگاه مجلس شورای اسلامی و شورای نگهباننسبت به غیرشرعی بودن قوانین

/22-9
دکتر ایمان رحیمی پور

قتل متعاقب تحریک مجنیٌ علیه در حقوق ایران و انگلستان/36-23

دکتر حسن پوربافرانی، فرزانه شکوهنده

ارائه­ ی مدل نظام مند علّت شناسی جرم در ایران/62-37

حسین جوادی حسین آبادی

تحلیل اثر تدلیس ثالث بر نکاح زوجین/80-63

سارا سلیمانی

درآمدی بر بایدونباید عمل‌گرایانه‌ی مسئله‌ی ایران و حقوق بین‌الملل  در حجاب

/102-81
محمّدجواد حیدریان دولت آبادی

رابطه ­ی حقوق و اخلاق/119-103

شاهین لرپری زنگنه

نگاهی حقوقی به خودکشی/130-120

علیرضا باقری قوام آبادی

عنوان مقاله [English]

No5. p4.