تحلیل اثر تدلیس ثالث بر نکاح زوجین

نوع مقاله : مقاله ترویجی(مروری)

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

چکیده

نکاح در زمره‎ی عقود لازم است. ویژگی عقد لازم این است که هیچ‌کدام از طرفین نمی‎توانند بدون علّت قانونی آن را فسخ نمایند. نظر به اهمّیت ازدواج در روابط اجتماعی اسباب فسخ آن محدود بوده و در شرع و قانون احصاء شده که یکی از این موارد تدلیس است. بعضی حقوقدانان معتقدند که تدلیس در صورتی موجب فسخ می‎شود که از سوی یکی از طرفین عقد انجام‌گرفته باشد؛ ولی با توجّه به منابع فقهی روشن می‎شود که دلیلی برای اختصاص تدلیس به طرفین عقد نکاح وجود ندارد و چنانچه تدلیس از جانب شخص ثالث صورت بگیرد. مانعی جهت ایجاد حق فسخ برای طرفی که از تدلیس دچار ضرر شده وجود ندارد؛ مشروط بر آن‌که زوج یا زوجه با مدلّس تبانی کرده باشد. در فقه معولاً از تدلیس زن سخن گفته‌شده؛ ولی می‎توان آن را در مورد مرد نیز صادق دانست. متضرّر در تدلیس می‎تواند طبق قاعده­ی غرور و قاعده­ی لاضرر برای مطالبه خسارات وارده به مدلّس مراجعه نماید و همچنین قانون‌گذار برای تدلیس‎کننده در نکاح طبق مادّه‌ی 647 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1375 مجازات کیفری پیش‌بینی نموده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the effect of third party engagement on couples marriage

نویسنده [English]

  • Sara Soleimani
Khomeinishahr
چکیده [English]

Marriage is required as an agreement. The requirement for a marriage contract is that neither party can cancel it without legal reason. Due to the importance of marriage in social relations, its termination is limited and is considered in Shari'a and law, which is one of these cases. Some lawyers argue that the conduct in the event of termination is due to one of the parties, but according to the sources of jurisprudence it is clear that there is no reason to allocate the marriage to the parties, and if the third party To take place There is no impediment to the right of withdrawal for a party that has suffered harm if it has been matched by a couple or a woman. In jurisprudence, a woman has been talked about, but it can be considered true of a man. The victim in the conflagration can refer to Madras according to the rule of pride and the rule of law for claiming damages, as well as the legislator for the incarcerated in marriage, according to Article 647 of the Islamic Penal Code of 1375, which provides for criminal penalties

کلیدواژه‌ها [English]

  • marriage
  • termination
  • Tune in
  • third party