نظارت بر رئیس جمهور با تکیه بر اصل پاسخگویی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در جوامع مردم­سالار، مقامات عمومی باید نسبت به وظایف و اختیاراتی که بر عهده دارند پاسخگو باشند. امروزه پاسخگویی به­عنوان یک حق عمومی، تکلیفی است بر دوش مقامات و نهادهای عمومی که خود را در برابر شهروندان و یا نهادهایی که از آن برآمده­اند مسئول دانسته و اهدافی را که از آنها انتظار می­رود محقق سازند. نظارت، اهرمی است که با ضمانت­های اجرایی خاص خود، مسیر پاسخگویی را هموارتر می­سازد. رییس جمهور، یکی از مقامات عمومی است که به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است. قوه قضاییه نیز به گونه­ای این اختیار را دارد که بر عملکرد رییس جمهور نظارت کند. ما در این نوشتار در گفتار نخست به تعریف پاسخگویی، کارکردها و سوءکارکردهای آن پرداخته و در گفتار دوم، انواع نظارت بر رییس جمهور را بیان کرده و ابهاماتی که بعضاً در این میان وجود دارد به بحث می­نشینیم. 

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Supervising the president based on the principle of accountability

نویسنده [English]

  • hamidreza moghaddasin
Public Law/ Tarbit Modares/ Tehran/ Iran
چکیده [English]

In the democratic societies, public authorities must be responsible for their duties and powers. Today, accountability as a public right is an obligation on public authorities and institutions that are responsible to the citizens or institutions that have been represented of them, and pursue the goals that are expected of them. Supervision is a lever that makes the accountability path smooth with its specific executive guarantees. According to the constitution of the Islamic Republic of Iran The president is a public authority who is responsible to the nation, the leader and the Islamic Consultative Assembly. The judiciary also has the authority to supervise the performance of the president. In this article, we focus first on the definition of accountability, its functions and its malfunction, and, in the second, we outline the kinds of supervisions of the president, and existing ambiguities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accountability
  • Supervision
  • president
  • The nation
  • The leader
  • The Islamic Consultative Assembly
  • Judiciary