قانون اساسی یا اساس قانونی؟ پرسش عبور از حکومت قانونی به حکومت حقانی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق عمومی کارشناس ارشد حقوق دادرسی اداری

چکیده

قانون اساسی که عالی ترین سند هنجاری یک نظام سیاسی و ضمیر انعکاسی همه قوانین یک دولت-کشور است، در تارک نظام حقوقی جوامع به صدرنشینی نشسته و تنظیم گر همه روابط موجود در یک نظام سیاسی است که غالبا یا پس از به استقلال رسیدن جوامع و رهایی از یوغ استعمار سایر دولت ها سر بر آورده و یا پس از انقلاب ها و دگرگونی های عظیم و ساختارشکنانه مردم یک دیار به عنوان دستاورد انقلاب مردم بر صفحه کاغذ نقش بسته و اساس سلوک جامعه گردیده است. در هر صورت در آغاز پیدایی قانون اساسی نوین، مساله مهمی که به ذهن می رسد چگونگی چارچوب پذیری و هنجارمندی قدرت و روابط موجود در جامعه است. با نگاهی به تاریخ پر حادثه پیدایش قانون اساسی مشاهده می شود که هرچه بیشتر قانون اساسی به سمت تدوین هست ها رفته است، مقبول تر و در عرصه اجرا با رضایتمندی بیشتری قرین گردیده است، چرا که مطابق با نظریه عمومی حاکم بر جامعه ی خویش است. در این مقاله با مطالعه منابع مکتوب کتابخانه ای و استفاده از شیوه تحلیلی_توصیفی، انعکاس خواست مردم و قبول هست ها و نمود یافتن در متن قانون اساسی و سپس زمامداری بر اساس آن به عنوان فرضیه ی ما برای گذار از حکومت صرفا قانونی به حکومت حقانی تبیین و به نثر در آمده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Constitution or legal basis? The question of crossing the legally government to legitimacy government

نویسنده [English]

  • Mohammad Javad Hosseini
Master of public law Master of administrative procedures law
چکیده [English]

The constitution it's the supreme normative document of a political system and the reflection of all the laws of a state, sits in the top of the legal system of societies and regular all the existing relations in a political system that often or after the independence of societies and emancipated from the colonial of other governments, or after the massive and deconstructive revolutions and massive transformations of the people, a landmark as the achievement of the revolution of the people has been on the page of paper and has been the basis of the community's behavior. However, at the outset of the emergence of a new constitution, the important question that comes to mind is how the framework and the normality of power and relationships in society must be regulated. Looking at the history of the emergence of the constitution, it can be seen that the constitution has gone into compilation of existents is the more acceptable and it's more comfort in implementation, because it's according to the general theory governing its own society. in this article, by studying library resources and using the analytical method, descriptions of the people's want and accept the existents and reflected in the text of constitution and after that govern according this text it's our hypothesis for crossing of the legally government to legitimacy government have been explained in these papers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Constitution
  • legal basis
  • legally government
  • legitimacy government