بررسی جرم شناختی جرایم پزشکی در ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

2 دانشگاه علوم قضایی خدمات اداری

چکیده

جرایم پزشکی به دلیل قرار گرفتن در زمره جرایم تخصصی سیاست جنایی افتراقی ای را مطلبد که بر مبنای شناخت صحیح از این دسته جرایم، جرم انگاری و کیفر گذاری شود، در این بین نمی توان تآثیر مجرمین این  حوزه  به دلیل جایگاه خاصشان در جامعه  بر سیاست جنایی را نادیده گرفت. در این مقاله سعی شده است از دید جرمشناسی انتقادی و شاخه های آن از جمله جرم شناسی مارکسیستی، جرم شناسی فمنیستی و جرم شناسی پست مدرن، به سیاست جنایی ایران در حوزه جرایم  پزشکی با هدف آسیب شناسی و اصلاح  و نه انکار کلی این سیاست جنایی به طوری که در جرم شناسی انتقادی مطرح است پرداخته شود. به منظور نیل به این هدف بخشی از مقررات مصوب در این حوزه از جرم انگاری تا کیفر گذاری و نحوه  رسیدگی در پرتو جرم شناسی انتقادی بررسی شده  و سعی شده است تا جایگزین های مناسب یا طریقه اصلاح این مقررات بیان شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of medical criminals in Iran from the perspective of criminology

نویسندگان [English]

  • farid mohseni 1
  • mehdi panahi shoorkand 2
  • mohammad akbari mofrad 1
1 University of Justice and Administration
2 University of Justice and Administration
چکیده [English]

Medical crimes require a differential criminal policy because they are classified as specialized crimes, which are criminalized and undergo the process of choosing punishment based on the correct recognition of this category of crimes. Meanwhile, the influence of the perpetrators of this area cannot be ignored on criminal policy because of their particular position in society. This article attempts to address Iran's criminal policy in the field of medical crime from the critical criminology and its branches, including Marxist criminology, feminist criminology and postmodern criminology point of view with the aim of pathology and not overall deny this criminal policy as it does in critical criminology. In order to achieve this goal, some parts of the adopted regulations in this area from criminalization and choosing punishment to hearing method has been considered in the light of critical criminology. The appropriate alternatives to amend these regulations are presented as well.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminology
  • Critical Criminology
  • Medical Crimes
  • Criminal Policy