مطالعه تطبیقی تعدیل قضایی وجه التزام نامتناسب در حقوق انگلستان و ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان

چکیده

       تعدیل قضایی وجه التزام نامتناسب به عنوان یکی از موضوعات پر چالش و در عین حال تاثیرگذار در روابط اجتماعی و اقتصادی, همواره با موانع و آثار قابل توجهی در بیشتر نظامهای حقوقی همراه می باشد. تضاد اصول حقوقی سنتی و مهمتر از همه اصل آزادی قراردادی با واقعیت های حقوقی حوامع انسانی نوین که برگرفته از پیچیدگی روابط اجتماعی و اقتصادی امروزین است, پاسخ به چالش های پیش رو را دشوارتر می سازد.در پژوهش حاضر با تکیه بر روش تحقیقی تحلیل محتوا،به دنبال پاسخ بدین پرسش هستیم که آیا می توان با استفاده از تجربیات حقوق انگلستان به عنوان الگویی قابل توجه، از دیدگاه سنتی حاکم بر حقوق ایران دست شسته و به مقام قضایی اختیار تعدیل وجه التزام نامتناسب را داد. فرضیه پژوهش برمثبت بودن پاسخ با لحاظ شرایطی چند مبتنی است. تقابل دیدگاه سنتی مبنی بر ممنوعیت مداخله در قراردادهای خصوصی افراددر برابر دیدگاه نوین که ورود به قراردادهای خصوصی را با توجه به حقایق موجود،  ضروری می داند، در بسیاری از نظامهای حقوقی مانند انگلستان به سود دیدگاه نوین پایان یافته است. با این وجود، نظام حقوقی ایران از قافله تحولات مزبور واپس مانده  و جبران آن از طریق تقویت رویه قضایی با بهره گیری از نظریه های جدید همچون نظم عمومی اقتصادی و در نهایت, اصلاح قانون بایسته می نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative Analysis ofJudicial Review of Inappropriate Agreed Damage Clause In The England and Iranian Law

نویسنده [English]

  • mohsen Ghojavand
The PH.D student in private law of Esfahan university
چکیده [English]

    The judicial review of inappropriate damage clause as a one of challenged and compressive topic in the social and economic relations has confronted to many obstacles and notable effects in the many legal systems. Conflict of the old legal principles specially the contractual freedom principle with new human societies have resulted from new and complex social and economic relationships, has made the answering of mentioned problems more difficult. In this article we should answer to this question by content base approach, that can we use the experience of England law about the judicial review in inappropriate agreed damage clause in Iranian law? We think that: Yes. The contrast between old doctrine that forbid the intervention private contracts and new doctrines with regard to existing realities has permit to inter to personal contracts, ultimately was ended to pro of new doctrine in many legal systems such as England.In some other legal systems such as Iranian law that has retarded the new development,  the problem about this topic is remained. Because of this, the answer to this question about amending of law and choosing the "Public Policy 'theory is very indispensable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agreed damage clause
  • Penal clause
  • Judicial review
  • Contractual freedom principle
  • Public policy theory