نقدی بر روند حل اختلاف بین دادستان و بازپرس در تشخیص عنوان اتهامی درقانون آیین دادرسی کیفری

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

معاون دادستان استان مرکزی دادسرای عمومی انقلاب اراک

چکیده

قانونگذار با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید گامی مثبت در جهت تامین حقوق متهم و تطبیق قوانین شکلی کیفری کشورمان با استاندارهای بین المللی برداشته است اما هنوز نواقصی در این قانون قابل ملاحظه است.یکی از این نواقص تعیین مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان در تشخیص نوع اتهام انتسابی به متهم است.هرچند قانونگذار در ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری مرجع حل این اختلاف را دادگاه کیفری دویی می داند که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می نماید لیکن می دانیم گاها ممکن است دادگاه کیفری دو در حل اختلاف حادث شده فیمابین دادستان و بازپرس نظری را تایید کند که بزه ارتکابی را در صلاحیت محکمه کیفری یک دانسته و بدیهی است دراین هنگام بازپرس موظف نسبت به اتهامی که مورد تایید محکمه کیفری دو قرار نگرفته است قرار منع تعقیب و در شق دیگر نسبت به اتهامی که ارجح دانسته شده است قرار جلب به دادرسی یا تصمیم نهایی مقتضی دیگری را اتخاذ نماید.حال اگر مرجع اعتراض به قرار منع تعقیب بازپرس (دادگاه کیفری یک) با اظهارنظر محکمه کیفری دو در حل اختلاف بین بازپرس و دادستان در تعیین صلاحیت محکمه کیفری دو موافق نباشد و قرار منع تعقیب بازپرس را نقض نماید و قرار جلب به دادرسی راجع به اتهامی را صادر نماید که خود در مورد آن صالح است. در حقیقت محکمه کیفری یک با این اقدام خود، حل اختلاف انجامشده سابق بین دادستان و بازپرس که از سوی محکمه کیفری دو صورت گرفته را بلا اثر و کان لم یکن نموده است و این امر سبب بروز مشکلاتی من جمله اطاله دادرسی می گردد. پس چه بهتر است قانونگذار بلحاظ وجود این نقص قانونی مبادرت به اصلاح ماده فوق الذکر نماید و در مواقعی که دادستان و بازپرس در نوع اتهام انتسابی به متهم اختلاف دارند و یا در مواقعی که حداقل یکی از اتهامات در صلاحیت محکمه کیفری یک است، دادگاه تجدیدنظر را بعنوان مرجع صالح  حل اختلاف تعیین نماید.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Critique on the Process of Settling a Dispute between a Prosecutor and an Investigator in Determining the Title of an Accusation in Criminal Procedure Code

نویسنده [English]

  • abolfazl ameri shahrabi
arak -criminal court
چکیده [English]

        The lawmaker has taken a positive step in securing the rights of the accused and enforcing our country's criminal law with international standards, but the shortcomings in the law are still significant. One of these shortcomings is the determination of the source of dispute resolution between the prosecutor and the prosecutor. Although the legislator in Article 272 of the Code of Criminal Procedure considers the dispute to be settled by the Criminal Court of Justice, the Prosecutor performs its task in this regard, but we know that there may sometimes be a criminal court in dispute settlement. The Prosecutor and the Prosecutor are expected to confirm the theory that Cr Takabi is considered to be in the jurisdiction of the Criminal Court, and it is obvious that the interrogator is obliged to prosecute a charge that has not been upheld by the Criminal Court, and, in the other case, to pursue a finding that is preferable, to seek a final hearing or judgment. If the objection authority not to prosecute the prosecutor (Criminal Court 1) does not agree with the opinion of the Criminal Court in resolving the dispute between the investigator and the prosecutor in determining the jurisdiction of the criminal court and violates the prohibition to prosecute the prosecutor; Order a hearing on a charge that he is competent to deal with. In fact, the Criminal Court One did this by resolving the former dispute between the prosecutor and the investigator, which has rendered the criminal court ineffective and ineffective, causing problems such as the prosecution. So what is the better for the legislator to amend the above article in view of this legal defect and to appeal to the court of appeals where the prosecutor and the investigator disagree on the type of charge assigned to the accused, or in cases where at least one of the charges is within the jurisdiction of the criminal court? Designate the competent authority for dispute resolution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investigating Officer
  • Prosecuting Officer
  • Charges
  • Differences in Crimes
  • Criminal Courts