نظام بین آمریکایی حقوق بشر: نقاط قوت و ضعف

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.

2 رئیس گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه قم

چکیده

- چکیده:
امروزه نظام های منطقه ای حقوق بشر مسئولیت احقاق حقوق آحاد بشر در سطح منطقه ای را با همکاری و مساعدت نظام بین المللی حقوق بشر بر عهده دارند. نظام های منطقه ای مذکور که نظام های بین آمریکایی حقوق بشر، نظام اروپایی حقوق بشر و نظام بین آفریقایی حقوق بشر را شامل می شود، توأمان و در چارچوب نظام بین المللی حقوق بشر، فعالیت می کنند. در این مقاله نقاط قوت و ضعف نظام بین آمریکایی حقوق بشر به عنوان قدیمی ترین سازکار حقوق بشری منطقه ای، مورد مطالعه و تحلیل حقوقی قرار گرفته است. این نظام حقوق بشری که دارای ساختاری مستقل از سائر نظام های منطقه ای و هنجارهای حقوق بشری منحصر به فرد می باشد، موضوع معرفی و توصیف نظام مند بوده است. ابتدا نهادهای سازمانی تشکیل دهنده این نظام از جمله سازمان دولت های آمریکایی، کمیسیون بین آمریکایی حقوق بشر و دیوان بین آمریکایی حقوق بشر در کنار کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر که در حقیقت سند موسس دیوان نیز محسوب می شود، معرفی شده اند. در ادامه معاهدات و دیگر اسناد حقوق بشری مصوب درون این سیستم، که تاکنون کمتر مورد توجه حقوقدانان بین المللی کشورمان قرار گرفته، معرفی شده است. این اسناد موضوع توصیف و تحلیل حقوقی، از حیث هنجارها، نوآوری ها و میزان مقبولیت میان دولت های نیمکره غربی، قرار گرفته است. نظام بین آمریکایی حقوق بشر، اگرچه همواره به نقاط قوتی چون: تقدم تاریخی در طرح مسائلی از قبیل حقوق سیاسی زنان، ممنوعیت شکنجه و همچنین ممنوعیت ناپدید سازی اجباری، شناخته می شود، لیکن نقاط ضعفی نیز برای آن مطرح شده است که از برجسته ترین موارد آن، عدم عضویت ایالات متحده به عنوان قدرتمند ترین دولت نیمکره غربی و یک بازیگر مهم بین المللی در کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و نیز دیوان بین آمریکایی حقوق بشر می باشد. علیرغم انتقاداتی که به این سیستم وارد شده است، نفس وجود هرچند ناکارآمد چنین نظام منطقه ای، با توجه به عدم برخورداری مناطق جغرافیایی آسیا و اقیانوسیه، از نهادهای منطقه ای نظیر این، دستاورد حقوق بشری ارزشمندی است که ستایش و تحسین هر انسان منصفی را بر می انگیزد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

"The Inter-American Human Rights System; The Strengths and The Weaknesses"

نویسندگان [English]

  • MOHAMMAD AKEFI GHAZIANI 1
  • MOSTAFA FAZAELI 2
1 International Law Department, Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran
2 Head of the Department of International and Public Law, Faculty of Law, University of Qom
چکیده [English]

- Abstract:
The regional human rights systems, today are in charge of implementing the rights of human beings through cooperation and assistance with the international human rights system. These regional systems, including the Inter-American Human Rights System, the European Human Rights System and the Inter-African Human Rights System, work simultaneously and within the framework of the International human rights system. In this article the weaknesses and strengths of the Inter-American Human Rights System, as the oldest regional human rights mechanism, has been studied and analyzed. This human rights system which possesses a structure, independent from other regional human rights systems and a set of unique human rights norms, has been a subject of systematic introduction and description in this article. First, the organizational entities, incorporating the system have been introduced, i.e., The Organization of American States, the Inter-American Commission on Human Rights and the Inter-American Court of Human Rights, besides the American Convention on Human Rights which is indeed the founding instrument of the Inter-American Court as well. Subsequently the conventions and other human rights instruments concluded within the system, which have received less attention from the international lawyers of our country, are introduced. These instruments have been a subject of description and legal analysis, in terms of their norms, initiatives and the admissibility they have received from the states of western hemisphere. The Inter-American human rights system has always been known for its strengths, such as: historical primacy in proposing issues like political rights of women, prevention of torture and prevention of forced disappearance, but there has also been some weaknesses raised in this regard; For instance, Non-membership of the United States, which is the most influential country in western hemisphere and also a crucial international actor, in the American Convention on Human rights and the Inter-American court of human rights, is a prominent weakness of the system. Besides the criticisms on the system, the mere existence of such a regional system, however inefficient it maybe, contemplating the non-existence of such regional institutions in Asia and Oceania, is a precious human rights achievement, which raises the adoration and admiration of each and every fair-minded human being.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Organization of American States"
  • "Inter-American Commission On Human Rights"
  • "American Convention On Human Rights"
  • "Inter-American Court of Human Rights"