بررسی حقوقی مرحله یا مقطع بودن واخواهی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

2 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

3 دانشجوی مقطع دکتری

چکیده

برای آن که قوانین موضوعه در کشوری دوام داشته و مورد احترام و عمل قرار گیرد باید با انتظارات عمومی مردم آن، یعنی با سنتها، عقاید مذهبی، ضوابط فرهنگی، آداب و رسوم و سایر عوامل اجتماعی هماهنگی و سازش داشته باشد. در حقوق ایران، قانونگذار تنها چندماده را به واخواهی اختصاص داده و در خصوص بسیاری از احکام و مسائل مربوط به واخواهی سکوت اختیار نموده است، ازجمله این مسائل که خود منشا آثار متعددی برای دادگاه و اصحاب واخواهی می باشد این است که آیا واخواهی مرحله ای از مراحل دادرسی است یا صرفاً مقطعی از دادرسی محسوب می گردد؟ در این راستا باوجود اشاره کلی وگذرای مقنن در ماده 217 ق.آ.د.م. به عبارت «مرحله واخواهی»، اصل موضوع همچنان در هاله ای از ابهام باقی مانده است. حقوقدانان و رویه قضایی نیز راه حل مشخصی را در این زمینه لحاظ نکرده اند.در این مقاله برانیم تا دلایل غالب بودن مرحله را نسبت به مقطع ارائه نماییم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Legal examination of the stage or cross-section of the petition

نویسندگان [English]

  • seyyed Hasan hosseini Moghaddam 1
  • sam mohammadi 2
  • mohsen valinia pasha 3
2 mazandaran university
3 phd student
چکیده [English]

In Iranian law, the law of the protestation devoted only a few sentences and the many issues related to the protestation is silenced, Including the issues at the root of numerous works well for the people of protestation is for the court is whether or protestation stage of the judicial process is the only point in the proceedings? In this regard, regardless of total points legislator in Article 217 Q.d.m. The issue still remains unclear. Legal and judicial procedures in this regard did not provide specific solutions In this article we want to accomplish due to the dominance of the section to offer. In this regard, regardless of total points legislator in Article 217 Q.d.m. The issue still remains unclear. In this regard, regardless of total points legislator in Article 217 Q.d.m. The issue still remains unclear. In this regard, regardless of total points legislator in Article 217 Q.d.m. The issue still remains unclear.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stage
  • grade
  • protestation
  • sentenced in absentia