تحلیل نظام بیع املاک ایران در پرتو نظریه ی مشورتی شورای نگهبان و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری،تهران،ایران

چکیده

تصویب قانون ثبت در سال 1310 نطام سنتی بیع املاک را دچار دو تغییر عمده نمود.اولین تغییر با زوال اثر تملیکی از عقد بیع و حدوث اثر انتقالی با ثبت در دفتر ثبت املاک صورت پذیرفت؛ تغییر دوم نیز بر اساس الزام به انعقاد رسمی معاملات املاک، بیع املاک را تشریفاتی نمود. پس از اعلام نظریه ی مشورتی شماره ی2664/ 102/ 95 شورای نگهبان و تصویب ماده 62 قانون احکام دائمی توسعه در سال 95، سند عادی مورد تایید دادگاه، همچون سند رسمی معتبر و مفید وقوع بیع مال غیر منقول تلقی گردید. با این حال عدم تعیین مقررات منسوخ از جانب شورا و مجلس قانونگذار،مخاطب را در شناسایی دایره ی شمول نظریه ی مشورتی و ماده 62 با یک ابهام مواجه ساخته و این پرسش را مطرح می کند که آیا اعتبار دفتر ثبت املاک-که بر اساس ماده ی 22 قانون ثبت به عنوان تنها دلیل اثبات مالکیت محسوب می شود-نیز همانند لزوم تنظیم سند رسمی با نظریه و مقرره ی مذکور زیر سوال می رود یا همچنان ثبوت مالکیت تنها با ثبت در این دفتر صورت می پذیرد؟ در این مطالعه بر مبنای روشی توصیفی-تحلیلی و در چارچوب مطالعات کتابخانه ای و مراجعه به اسناد و مدارک به این نتیجه رسیدیم که آنچه موضوع نسخ قرار گرفته است، لزوم تنظیم سند رسمی در بیع املاک است و ثبوت مالکیت به موجب ثبت در دفتر ثبت املاک،قاعده ی اساسی نظام ثبت املاک ایران تلقی می شود که موضوعا از دایره ی شمول نسخ خارج بوده و همچنان پابرجاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Iran's land sale system in the light of the Advisory opinion of the Guardian Council and the Permanent provisions of the country's development plans Code

نویسنده [English]

  • Soroush Safizade
UJSAS.TEH.IR
چکیده [English]

The enactment of the registration code in 1310 SH caused two major changes in the traditional sale of real estates system. The first change occurred with the decline of the proprietary effect of the contract of sale and the occurrence of the transfer effect by registering at Real Estate Registration book;The second change also formalized the sale of real estate on the basis of the requirement to formally conclude real estate transactions. Following the announcement of the Advisory opinion No. 95/102/2664 of the Guardian Council and Art.62 of the Permanent provisions of the country's development plans Code in 1395 SH, the private document approved by the court was considered valid and and expressive of the sale of immovable property,such as official document.However,lack of determination of the Council and Parliament have left the audience with an ambiguity in identifying the scope of the advisory opinion and Art.62.,and raises the question of whether the validity of the Real Estate Registration book - which is based on Art.22 of Registration act as the only reason for proof of ownership- is destorted with the said opinion and article,like obligation to create official document, or proof of ownership is done only by registering at this book. In this study, based on a descriptive-analytical method and in the framework of library studies and reference to documents, we came to the conclusion that what that is the subject of extinction is the obligation to create official document in real estate sale and proof of ownership by registering at registration book is considered as the basic rule of the Iranian land registration system,which is subjectly outside the scope of extinction and still in forced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Registration in the land Registration book
  • formal sale of real estates
  • Guardian Council Advisory opinion
  • Article 62 of the Permanent provisions of the country's development plans Code