جستار شرایط فردی شهود در شهادت ثانوی، کفایت عدلین واحد و عدم منع شهادت زنان در موارد غیر مانع شرعی

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 واحد قم

2 مدیرگروه حقوق خصوصی و عضو هیئت علمی واحد قم

3 حقوق جزا و جرم شناسی واحد بروجرد و عضو کانون وکلای لرستان

4 کارشناسی ارشد حقوق جزا

10.22108/law.2020.123761.1053

چکیده

در نظریه مشورتی ۱۷۵۰/۹۳/۷-28/07/1393 اداره کل حقوقی قوه قضائیه، جواب مطرح شده‌ در حوزه شهادت ثانوی(شهادت برشهادت)، شبهه دوگانه عدم کفایت عدلین در مورد بیش از یک شاهد اصل و همچنین کفایت عدم تجاوز شهود جایگزین از شاهد اصلی را بوجود آورده است؛ که در فقه شبهات ذکر شده با معرفی مبناهای فرع یا قائم مقام بودن،جهت توجیه ضرورت عدلین مورد بحث قرار گرفته است. بابررسی صورت گرفته در این زمینه دریافتیم که علاوه بر عدم اتفاق در این زمینه، لسان فقهاء نیز در آن متزلزل است. از این رو با توجه به مواد 188 ق.م.ا. وتبصره یک آن، 189 ،199 ق.م.ا. و ماده 231 ق.آ.د.م. و مبانی فقهی در توجیه نصاب عدلین در شهادت برشهادت، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به نقد و تحلیل مبناهای توجیه‌کننده ضرورت عدلین از جمله قائم‌مقامی و فرع بودن، پرداخته شد؛ که از گذر تتبع در فقه؛ علاوه بر رد توجیه قائم مقامی و فرع بودن به معنای خاص خود، به کفایت عدلین واحد نسبت به تمام شهود اصلی و عدم منع شهادت زنان در شهادت ثانوی جز در اموری که اختصاصاً ااز گذر شهود ذکور قابل اثبات است، پی بردیم. لذا روشنگری آن، جهت جلوگیری از اعمال سلیقه و رویه جاری در پذیرش شهادت برشهادت با احتساب شرایط فردی شهود ضروری می‌نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the personal circumstances of witnesses in hearsay evidence, the adequacy of the Witnesses unit and the non-prohibition of women's testimony in cases of non-religious barriers

نویسندگان [English]

  • ali keshavarz 1
  • seyedmahdi mirdadashi 2
  • navid fatholahi 3
  • ehsan soltaniannejad 4
1 qom branch
2 Director of the Private Law Department and a member of the faculty of Qom Branch
3 Criminal Law and Criminology of Boroujerd Branch and Member of Lorestan Bar Association Criminal ترجمه‌های criminal صفتفراوانی جنایی criminal کیفری criminal, penal, retributive گناهکار sinful, guilty, wicked, crim
4 M.A
چکیده [English]

In the advisory theory 1750/93 / 7-10 - 20 – 2014 issued by the General Legal Department of the Judiciary, the proposed answer in the field of secondary testimony (hearsay evidence) and has created doubt, one is the inefficiency of two witnesses in the hearsay evidence and another is the equality of the main and secondary testimony. In jurisprudence, the mentioned doubts, including the derivative or subrogation as a basis, have been discussed in order to justify the necessity of two secondary Witnesses. By examining this issue, we realized that in addition to the disagreement in this regard, the statements of the jurists in it are shaky. Therefore, according to Articles 188, 189 and 199 of the Islamic Penal Code and its Note 1 and Article 231 of the Code of Civil Procedure and the above-mentioned principles, using a descriptive-analytical method, the critique and analysis of derivative and subrogation were discussed؛ Which goes through an in-depth study in jurisprudence; In addition to rejecting the justification of the position of derivative and subrogation in its specific meaning, we have found that two people are sufficient for all the main witnesses and not forbidding the martyrdom of women in the second testimony, except in matters that can be proved by the male witnesses. Therefore, removing ambiguity, in order to prevent the application of current tastes and procedures in accepting the hearsay evidence, taking into account the individual circumstances of the witnesses was necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • numbers
  • witnesses
  • hearsay evidence
  • subrogation
  • derivative